ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์รายวิชาศิลปศึกษานิพนธ์ ประเภทงานวิจิตศิลป์
The Development of Evaluation Criteria for Creative Academic Works for Art Education Thesis in Fine Art

ชื่อผู้ทำวิจัย:
เอกอมร ภัทรกิจพงศ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์รายวิชาศิลปศึกษานิพนธ์ ประเภทงานวิจิตศิลป์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Development of Evaluation Criteria for Creative Academic Works for Art Education Thesis in Fine Art
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.