ฐานข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตนครชัยบุรินทร์
THE MODEL OF LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR TEACHER STUDENTS IN NAKHONCHAIBURIN RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สรรฤดี ดีปู่
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตนครชัยบุรินทร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
THE MODEL OF LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR TEACHER STUDENTS IN NAKHONCHAIBURIN RAJABHAT UNIVERSITY
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.