ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรม ค่าโลหิตวิทยา และค่าชีวเคมีโลหิตของตะกอน (Physignathus cocincinus) ในเขตตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา
Study on behavior,hematological and blood chemical of chinese water dragon (Physignathus cocincinus) from khanong phra subdistrict, pakchong district, Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
พนิช คำรบธนสาร และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาพฤติกรรม ค่าโลหิตวิทยา และค่าชีวเคมีโลหิตของตะกอน (Physignathus cocincinus) ในเขตตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Study on behavior,hematological and blood chemical of chinese water dragon (Physignathus cocincinus) from khanong phra subdistrict, pakchong district, Nakhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.