ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสำรวจความชุกโรคเซอร่า (Surra) ของโคนมในสหกรณ์โคนมเสิงสางพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
The Survey of Pravalence of Surra in Dairy at Serngsang dairy union, Serngsang district, Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สมพงศ์ วงษ์มา
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสำรวจความชุกโรคเซอร่า (Surra) ของโคนมในสหกรณ์โคนมเสิงสางพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Survey of Pravalence of Surra in Dairy at Serngsang dairy union, Serngsang district, Nakhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.