ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของการป้องกันแมลงศัตรูพืชในนาข้าวด้วยชีววิธีและการใช้สารเคมี ในนาข้าวหอมมะลิดำและข้าวสังข์หยดโคราช บริเวณพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Effect of Biological Control and Chemical Control for Lnsect Pest in Rice Field of Black Jasmine and Sangyod Korat in Huay Talang District Nakhon Ratchasima,Thailand

ชื่อผู้ทำวิจัย:
แววดาว ดาทอง
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ผลของการป้องกันแมลงศัตรูพืชในนาข้าวด้วยชีววิธีและการใช้สารเคมี ในนาข้าวหอมมะลิดำและข้าวสังข์หยดโคราช บริเวณพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Effect of Biological Control and Chemical Control for Lnsect Pest in Rice Field of Black Jasmine and Sangyod Korat in Huay Talang District Nakhon Ratchasima,Thailand
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.