ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อบต. : กรณีศึกษา อบต.มะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
Tourism public relation development for Tambol Administrative Organisation : A case study of Tambol Administrative Organisation Makluea Mai,Tambol Makluea Mai,Sungnoen District, Nakhon Ratchasima

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นันทพร อดิเรกโชติกุล และ เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อบต. : กรณีศึกษา อบต.มะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Tourism public relation development for Tambol Administrative Organisation : A case study of Tambol Administrative Organisation Makluea Mai,Tambol Makluea Mai,Sungnoen District, Nakhon Ratchasima
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.