ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของความหนาแน่นสถานะและช่องว่างพลังงานเทียม ต่อการแปรค่าความดันของอุณหภูมิวิกฤตและสัมประสิทธ์ปรากฏการณ์ไอโซโทป
The effect of dencity of staty and pseudogap to the pressure dependence of the critical temperature and the isotope effect coefficient

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ไทยปัญญา จันปุ่ม
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ผลของความหนาแน่นสถานะและช่องว่างพลังงานเทียม ต่อการแปรค่าความดันของอุณหภูมิวิกฤตและสัมประสิทธ์ปรากฏการณ์ไอโซโทป
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The effect of dencity of staty and pseudogap to the pressure dependence of the critical temperature and the isotope effect coefficient
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.