ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญากระเบื้องหลังคาดินเผาเพื่อสร้างกระเบื้องหลังคาดินเผาที่มีการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
The development of local wisdom clay roof tiles by installation of PV-Cells.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
มาริสา หิรัญตียะกุล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญากระเบื้องหลังคาดินเผาเพื่อสร้างกระเบื้องหลังคาดินเผาที่มีการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The development of local wisdom clay roof tiles by installation of PV-Cells.
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.