ฐานข้อมูลงานวิจัย

เปรต : การสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาเพื่อติดตั้งภายในวัด
Ghost : The creation for pottery to sculpture installed in the temples

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ดุริวัฒน์ ตาไธสง
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
เปรต : การสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาเพื่อติดตั้งภายในวัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Ghost : The creation for pottery to sculpture installed in the temples
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.