ฐานข้อมูลงานวิจัย

การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
Environmental Pollution Distribution Monitoring and Public Health Surrond Suranaree Industrial Zone

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ณภัทร น้อยน้ำใส
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Environmental Pollution Distribution Monitoring and Public Health Surrond Suranaree Industrial Zone
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.