ฐานข้อมูลงานวิจัย

การฟื้นฟู สืบสานและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทุนวัฒนธรรมอาหารไท-ยวน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคราชสีมา
The Restoration, Inheritance and Value Added That Yaun Food Culture to Promote Well-being and Creative Community Economics at Si Kiew District, Nakhon Ratchasima Province.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ธนิดา ผาติเสนะ และ ฐิติมา โพธิ์ชัย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การฟื้นฟู สืบสานและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทุนวัฒนธรรมอาหารไท-ยวน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Restoration, Inheritance and Value Added That Yaun Food Culture to Promote Well-being and Creative Community Economics at Si Kiew District, Nakhon Ratchasima Province.
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.