ฐานข้อมูลงานวิจัย

ประสิทธิภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพโดยวิธีหมักร่วมระหว่างมูลสุกรกับมูลวัวโดยใช้ มันสำปะหลังและฟางข้าวเป็นตัวเร่งปฏิกริยา
Efficiency of Biogas from Co-digestion Method between Pig and Cow Manure Using the Catalysts of Cassava Straw

ชื่อผู้ทำวิจัย:
พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ประสิทธิภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพโดยวิธีหมักร่วมระหว่างมูลสุกรกับมูลวัวโดยใช้ มันสำปะหลังและฟางข้าวเป็นตัวเร่งปฏิกริยา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Efficiency of Biogas from Co-digestion Method between Pig and Cow Manure Using the Catalysts of Cassava Straw
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.