ฐานข้อมูลงานวิจัย

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนบ้านหนองบัวศาลา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Knowledge, Attitude and Behavior of Herbal Medicinal Products Used among peoples in Nong Bua sala Village, Nong Bua Sala Subdistrict, Mueang Nakhon Ratchasima District, Nkhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนบ้านหนองบัวศาลา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Knowledge, Attitude and Behavior of Herbal Medicinal Products Used among peoples in Nong Bua sala Village, Nong Bua Sala Subdistrict, Mueang Nakhon Ratchasima District, Nkhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.