ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเรียนรู้ เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ในรายวิชา 506410 เทคโนโลยีบรอดแบนด์
The development self-access learninng by e-learning for 3G and 4G technology of 506410 Broadband Technology

ชื่อผู้ทำวิจัย:
พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเรียนรู้ เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ในรายวิชา 506410 เทคโนโลยีบรอดแบนด์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The development self-access learninng by e-learning for 3G and 4G technology of 506410 Broadband Technology
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.