ฐานข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์รูปแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้การเรียนรู้สมองเป็นฐานสร้างสรรค์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท จังหวัดนครราชสีมา
A study Application of brain-based learning playground as a creative base. For elementary schools in rural areas. Nakhon Ratchasima.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วุฒิพงศ์ แสนบุดดา
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การประยุกต์รูปแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้การเรียนรู้สมองเป็นฐานสร้างสรรค์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A study Application of brain-based learning playground as a creative base. For elementary schools in rural areas. Nakhon Ratchasima.
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.