ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ (001006) โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
The Development of Communicative English language ability of English major students studying English for Occupational Purpose (001006) at Nakhon Ratchasima Rajabhat University Through Project work

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วารุณี สุรโยธี
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ (001006) โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Development of Communicative English language ability of English major students studying English for Occupational Purpose (001006) at Nakhon Ratchasima Rajabhat University Through Project work
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.