ฐานข้อมูลงานวิจัย

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนแบบ E-learning ในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
A study on achievement of using e-learning in Thai Masterpiece course for thai majorfreshman, faculty of education, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วรกลุ เชวงกูล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนแบบ E-learning ในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A study on achievement of using e-learning in Thai Masterpiece course for thai majorfreshman, faculty of education, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.