ฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบการวิเคราะห์ความพึงพอใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลความคิดเห็น
The Satisfaction and Sentiment Analysis of the Toursts for the Thainess Traveling in Nakhonratchasima using Opinion Mining

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ธีรพงษ์ สังข์ศรี และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ระบบการวิเคราะห์ความพึงพอใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลความคิดเห็น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Satisfaction and Sentiment Analysis of the Toursts for the Thainess Traveling in Nakhonratchasima using Opinion Mining
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.