ฐานข้อมูลงานวิจัย

การวิเคราะห์คาร์บอร์ฟุตพริ้นท์ข้าวไร่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำ
Carbon Footprint Analysis of Upload Rice for Commercial Added Value of Environmental Friendly Products and Low-carbon Society

ชื่อผู้ทำวิจัย:
หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ, นิรันดร์ คงฤทธิ์ และ พวงพรภัสสร์ วิริยะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การวิเคราะห์คาร์บอร์ฟุตพริ้นท์ข้าวไร่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Carbon Footprint Analysis of Upload Rice for Commercial Added Value of Environmental Friendly Products and Low-carbon Society
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.