ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The study and improvement of e-document 2014 system Used in the Executive Committee Meeting of Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ประภาพร บัวงาม, มุกดา วรแสน และ ชุติมา แก้วอำไพ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The study and improvement of e-document 2014 system Used in the Executive Committee Meeting of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.