ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางพุทธศิลป์ของจังหวัดนครราชสีมา
The study and design of Buddhist Art Tourism route in Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อาวุธ คันศร และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางพุทธศิลป์ของจังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The study and design of Buddhist Art Tourism route in Nakhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.