ฐานข้อมูลงานวิจัย

การออกแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
The design modeling for predicting cassava yield in Nakhon Ratchasima

ชื่อผู้ทำวิจัย:
วันเพ็ญ โพธิ์เกษม และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การออกแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The design modeling for predicting cassava yield in Nakhon Ratchasima
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.