ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างอาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Feasibility Study of Establishing Car Park in Nakhon Rachasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
เขมรัฐ ปั่นตระกูล และ วุฒิกรณ์ จันทะพันธ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างอาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Feasibility Study of Establishing Car Park in Nakhon Rachasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.