ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อนำไปใช้เป็นโปรแกรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มโดยใช้บ้านเป็นฐานสำหรับเด็กเล็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม
Development of a Parental Training Package to be implemented as an Home-Based Early Intervention Programme for Young Children with Autism Spectrum Disorder

ชื่อผู้ทำวิจัย:
รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อนำไปใช้เป็นโปรแกรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มโดยใช้บ้านเป็นฐานสำหรับเด็กเล็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Development of a Parental Training Package to be implemented as an Home-Based Early Intervention Programme for Young Children with Autism Spectrum Disorder
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.