ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสร้างเครื่องมือการจัดการความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Development of the knowledge management tool on the internet for the field experience student in physical educaiton Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
เขมชาติ วิริยาภิรมย์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสร้างเครื่องมือการจัดการความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Development of the knowledge management tool on the internet for the field experience student in physical educaiton Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2554
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.