ฐานข้อมูลงานวิจัย

การเรียบเรียงบทเพลงภูไทสามเผ่าสำหรับบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ตลาสสิก โดยใช้เทคนิคการปรับสายกีตาร์เป็นพิณ
Arranging of Phu Thai Sam Phao song for classical guitar solo by a teachnique of adjusting guitar string to pin

ชื่อผู้ทำวิจัย:
รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การเรียบเรียงบทเพลงภูไทสามเผ่าสำหรับบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ตลาสสิก โดยใช้เทคนิคการปรับสายกีตาร์เป็นพิณ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Arranging of Phu Thai Sam Phao song for classical guitar solo by a teachnique of adjusting guitar string to pin
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.