ฐานข้อมูลงานวิจัย

การประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Assessment information to support quality assurance. Year 2559 Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
เมธี กีรติอุไร และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Assessment information to support quality assurance. Year 2559 Nakhon Ratchasima Rajabhat University.
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.