ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ ???และ ???? ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้แบบชุดฝึกทักษะ The Study on Learning Achievement

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ธีรวัฒน์ การโสภา
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ ???และ ???? ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้แบบชุดฝึกทักษะ The Study on Learning Achievement
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2560
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.