ฐานข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ด้วยการประเมินเสริมพลังสำหรับครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
THE MODEL OF ASSESSMENT FOR LEARNING TO EMPOWERMENT EVALUATION OF TEACHERS IN NAKHON RATCHASIMA PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 5

ชื่อผู้ทำวิจัย:
กิติพงษ์ ลือนาม
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
รูปแบบการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ด้วยการประเมินเสริมพลังสำหรับครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
THE MODEL OF ASSESSMENT FOR LEARNING TO EMPOWERMENT EVALUATION OF TEACHERS IN NAKHON RATCHASIMA PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 5
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.