ฐานข้อมูลงานวิจัย

ความชุกชุม ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของปู กุ้ง หอย ปลา และแมลงน้ำในบริเวณบึงพุดซา จังหวัดนครราชสีมา
-

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ความชุกชุม ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของปู กุ้ง หอย ปลา และแมลงน้ำในบริเวณบึงพุดซา จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
-
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.