ฐานข้อมูลงานวิจัย

การควบคุมน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่จากการปนเปื้อนสารพิษในน้ำเสียชุมชนและเกษตรกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์
-

ชื่อผู้ทำวิจัย:
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร น้อยน้ำใส
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การควบคุมน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่จากการปนเปื้อนสารพิษในน้ำเสียชุมชนและเกษตรกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
-
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.