ฐานข้อมูลงานวิจัย

การใช้มิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา
The Using of Mucilage from Hairy Basil Seed as Fat Replacer in Fish Sausage

ชื่อผู้ทำวิจัย:
สุธีรา เข็มทอง
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การใช้มิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Using of Mucilage from Hairy Basil Seed as Fat Replacer in Fish Sausage
ปีงบประมาณ:
2553
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.