ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยชุดปัญหาในรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Learning Pattern Development by Problem Series in Environment Law subject of Nakhon Ratchasima Rajabhat University Student

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยชุดปัญหาในรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Learning Pattern Development by Problem Series in Environment Law subject of Nakhon Ratchasima Rajabhat University Student
ปีงบประมาณ:
2553
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.