ฐานข้อมูลงานวิจัย

การปรับพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ด้วยการเสริมแรงและการใช้กิจกรรมเสริม
Unconcern Behavior Adaptation of Computer Science Student in Software Engineering Subject for Class 4 Group 3 with Reinforcement and Activity Support Approach

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางทิพยา ถินสูงเนิน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การปรับพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ด้วยการเสริมแรงและการใช้กิจกรรมเสริม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Unconcern Behavior Adaptation of Computer Science Student in Software Engineering Subject for Class 4 Group 3 with Reinforcement and Activity Support Approach
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.