ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาทักษะการรำของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะการรำ
The Development of dance skills by using Dancing skill Exercise

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อาจารย์อรนุช อินตา
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาทักษะการรำของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะการรำ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Development of dance skills by using Dancing skill Exercise
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.