ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ลิเกโคราช
THE STUDY OF OPINIONS ON WEBSITE DEVELOPMENT LI-KAE KORAT

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวปฐมาภรณ์ เถาว์พัน และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ลิเกโคราช
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
THE STUDY OF OPINIONS ON WEBSITE DEVELOPMENT LI-KAE KORAT
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.