ฐานข้อมูลงานวิจัย

การปรับพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยการเสริมแรงและการใช้กิจกรรมเสริม
UNCONCERN BEHAVIOR ADAPTATION OF COMPUTER SCIENCE STUDENT IN SOFTWARE ENGINEERING SUBJECT FOR

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางทิพยา ถินสูงเนิน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การปรับพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยการเสริมแรงและการใช้กิจกรรมเสริม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
UNCONCERN BEHAVIOR ADAPTATION OF COMPUTER SCIENCE STUDENT IN SOFTWARE ENGINEERING SUBJECT FOR
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.