ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษารูปแบบนวัตกรรมผลงานวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต1-3
A Study of Instructional Innovation for Career Ladder Promotion in the Career and Technology Subject Group,Nakorn Ratchasima Education Service Area Office 1-3

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษารูปแบบนวัตกรรมผลงานวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต1-3
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A Study of Instructional Innovation for Career Ladder Promotion in the Career and Technology Subject Group,Nakorn Ratchasima Education Service Area Office 1-3
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.