ฐานข้อมูลงานวิจัย

การรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าคณะลิเกโคราชของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTION OF BRAND PERSONALITY OF LIKAE KORAT

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวจารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าคณะลิเกโคราชของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTION OF BRAND PERSONALITY OF LIKAE KORAT
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.