ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านลิเก ถนนมุขมนตรี จังหวัดนครราชสีมา
The Study of Thai Tourists’ Opinions toward Cultural Tourism at Li-Ke Community, Mookamontree Street, Nakhon Ratchasima

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางกมลทรรศน์ นวลอนันต์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านลิเก ถนนมุขมนตรี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Study of Thai Tourists’ Opinions toward Cultural Tourism at Li-Ke Community, Mookamontree Street, Nakhon Ratchasima
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.