ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กระจกในรายวิชา วัสดุอาคาร
The development self access learning by e-iearning on glass course in building materials

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อาจารย์ การุณย์ ศุภมิตรโยธิน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กระจกในรายวิชา วัสดุอาคาร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The development self access learning by e-iearning on glass course in building materials
ปีงบประมาณ:
2554
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.