ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนเครื่องแปลภาษาสำหรับภาษามือไทยบนเทคโนโลยีเว็บ
A Development of Translation Machine for the Thai sign language on web technology

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นายธีรศักดิ์ สังข์ศรี และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนเครื่องแปลภาษาสำหรับภาษามือไทยบนเทคโนโลยีเว็บ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
A Development of Translation Machine for the Thai sign language on web technology
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.