ฐานข้อมูลงานวิจัย

ความต้องการในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
The Requirement of People in Nakhornratchsima Province for the Foundation of the Radio Station for Education in Nakhornratchsima Rajabhat University

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นายจิจพัฒน์ โทพล
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ความต้องการในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Requirement of People in Nakhornratchsima Province for the Foundation of the Radio Station for Education in Nakhornratchsima Rajabhat University
ปีงบประมาณ:
2551
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.