ฐานข้อมูลงานวิจัย

โครงการจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
Community Plans that Response to the Villager'way of Life : A Participatory Action Research in Tambon Kham Tahle So, Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวศิริพร เลิศยิ่งยศ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
โครงการจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Community Plans that Response to the Villager'way of Life : A Participatory Action Research in Tambon Kham Tahle So, Nakhon Ratchasima Province
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.