ฐานข้อมูลงานวิจัย

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริปัญญา
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.