ฐานข้อมูลงานวิจัย

การวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด จับปู กรณีศึกษา : บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวเรขา อินทรกำแหง
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด จับปู กรณีศึกษา : บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.