ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาการออกเสียงเน้นหนักและท่วงทำนองภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
Improving English Stress and Intonation Prononciation of the First Year Students of Nakhon Ratchasima Rajabhat University through an E-learning Program

ชื่อผู้ทำวิจัย:
อาจารย์ วริศรา ยางกลาง
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาการออกเสียงเน้นหนักและท่วงทำนองภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Improving English Stress and Intonation Prononciation of the First Year Students of Nakhon Ratchasima Rajabhat University through an E-learning Program
ปีงบประมาณ:
2553
สาขา:
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.