ฐานข้อมูลงานวิจัย

ความต้องการจัดบริการกิจกรรมนันทนาการของบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NEEDS FOR RECREATION ACTIVITIES SERVICES OF THE RERSONNEL AT NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอำนวย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
ความต้องการจัดบริการกิจกรรมนันทนาการของบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
NEEDS FOR RECREATION ACTIVITIES SERVICES OF THE RERSONNEL AT NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY
ปีงบประมาณ:
2553
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.