ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองข้อมูลการสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเปรียบเทียบเทคนิคตาต้าไมน์นิ่งแบบ c4.5 และเบย์
An Application of Model for Study Graduated and Not Graduated Students of Faculty of Science and Technology By Data Mining Technique compares between C4.5 and Bayes

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางทิพยา ถินสูงเนิน และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาแบบจำลองข้อมูลการสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเปรียบเทียบเทคนิคตาต้าไมน์นิ่งแบบ c4.5 และเบย์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
An Application of Model for Study Graduated and Not Graduated Students of Faculty of Science and Technology By Data Mining Technique compares between C4.5 and Bayes
ปีงบประมาณ:
2554
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.