ฐานข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาเกมและสถานการณ์จำลอง
The Studied Behaveior Leaning for Making Motivation in Game and Simulation Subject

ชื่อผู้ทำวิจัย:
นางสาวอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาเกมและสถานการณ์จำลอง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
The Studied Behaveior Leaning for Making Motivation in Game and Simulation Subject
ปีงบประมาณ:
2552
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.